Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky pro nákup produktů Joalis, dalšího zboží či služeb a pro registraci na webových stránkách www.danasrpova.cz

I.  Úvodní ustanovení

1. Tyto obchodní podmínky specifikují kupní smlouvu ve smyslu § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník nebo NOZ), jejímž předmětem je koupě produktů nebo služeb (dále jen předmět koupě), kterou strany uzavírají prostřednictvím internetového obchodu webových stránek https://www.danasrpova.cz vyplněním a odesláním objednávky.

2. Tyto obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti kupujících a prodávajícího, kterým je podnikající fyzická osoba:

PharmDr. Dana Srpová

Dukelských hrdinů 838, 357 35 Chodov, IČ:  01522515, email: detoxikace@danasrpova.cz

V otázkách neupravených kupní smlouvou a těmito obchodními podmínkami se tento vztah řídí občanským zákoníkem a právními předpisy na ochranu spotřebitele. Spotřebitel má právo se v případě vzniku spotřebitelského sporu týkajícího se prodeje a poskytovaných služeb obrátit na Českou obchodní inspekci (www.coi.cz).

II.  Uzavření kupní smlouvy

1. Každá jednotlivá objednávka zboží je návrhem kupní smlouvy, jejímž předmětem je zboží uvedené v objednávce. Pro účely kupní smlouvy je platná aktuální nabídka včetně ceny zveřejněné v den nákupu. 

2. Odesláním objednávky kupující potvrzuje, že je s těmito podmínkami obeznámen a v plném rozsahu s nimi souhlasí. Kupující je okamžikem odeslání objednávky vázán těmito podmínkami. 

3. Prodávající po doručení objednávky zašle kupujícímu elektronickou odpověď, v níž potvrdí přijetí objednávky. 

4. Kupující je oprávněn objednávku zrušit, a to zasláním písemného elektronického oznámení o zrušení objednávky elektronickou poštou na adresu prodávajícího. Zrušení objednávky je účinné, pokud je prodávajícímu doručeno dříve, než prodávající odevzdal zboží k přepravě kupujícímu, nejpozději však do 24 hodin. 

5. Pokud prodávající neobstará zboží a neodevzdá je kupujícímu do tří týdnů od doručení objednávky, platnost objednávky bez dalšího nároku zaniká.

III.  Kupní cena a způsob úhrady

Kupní cena zboží se řídí dle platného ceníku, zveřejněného v den nákupu na webových stránkách www.danasrpova.cz

Cenu lze hradit:

  1. Hotově
  2. Dobírkou
  3. Převodem na účet 2500829156/2010
  4. Platební kartou

Kupní ceny jsou platné v okamžiku zaslání objednávky zboží kupujícím prodávajícímu.

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně on-line; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

Ceník dopravného:

Česká pošta: 99 Kč

Doběrečné : 30 Kč

IV: Dodací podmínky zboží, přechod vlastnického práva a nebezpečí škody na zboží

1.  Místem plnění je místo, kde prodávající předá zboží dopravci.

2.  Dodací lhůta činí 3 - 10 dnů od potvrzení objednávky. Při přebírání zboží je kupující povinen zboží od dopravce řádně převzít, zkontrolovat neporušenost obalů, počet kusů dodaného zboží a v případě jakýchkoliv závad tuto skutečnost oznámit pracovníkovi dopravce. Prodávající doporučuje v případě jakýchkoliv shledání porušení obalu do zásilky zásilku ve vlastním zájmu nepřevzít.

3.  Převzetím zásilky kupující stvrzuje, že zásilka splňovala všechny podmínky a náležitosti výše uvedené a na pozdější reklamaci o porušenosti obalu zásilky nebude brán zřetel.

4.  V případě, že objednané zboží nebude možné poštovnímu přepravci v dodací lhůtě předat, oznámí toto prodávající kupujícímu a zároveň ho bude informovat o předběžném termínu dodání zboží nebo nabídne kupujícímu jiné zboží, srovnatelné s původním. Prodávající je v takovém případě ale povinen písemně upozornit kupujícího a vyžádat si tak jeho souhlas s uvedeným postupem.

5.  Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v zaslané objednávce.

6.  Je-li zboží přepravováno dopravcem, který kupujícího na označené adrese nezastihne, řídí se dále kupující podmínkami přepravce. 

7.  V případě, že kupující zboží z důvodů na jeho straně nebo bez uvedení důvodů odmítne převzít, povinnost prodávajícího odevzdat kupujícímu zboží zaniká.

V. Odstoupení od smlouvy, reklamační řízení

1. Kupující má právo do 14 dnů od převzetí zboží, dle občanského zákoníku v platném znění, odstoupit od smlouvy.

2. Délka záruční lhůty včetně způsobu uplatnění záruky se rovněž řídí občanským zákoníkem v platném znění.

3. Záruka se nevztahuje na vady, které byly způsobeny neodborným nebo nešetrným zacházením, použitím zboží v rozporu s jeho účelem nebo dle doporučení podávání uvedeného na obale nebo v příbalovém letáku.

4. Vzhledem k povaze produktů Joalis je před jejich nákupem doporučeno navštívit terapeuta, který navrhne vhodnou detoxikační kúru. Pro zaručení optimálního a nejvyššího účinku výrobků Joalis je konzultace složení každé detoxikační kůry s terapeutem nutná. Terapeut skládá každou detoxikační kůru klientovi na míru dle jeho aktuálních potřeb a zjištěných zátěží. Toto oznámení je nedílnou součástí internetového obchodu www.danasrpova.cz a bere se v potaz při řešení možných reklamací. 

Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy při dodržení následujících podmínek.

1. Zboží nesmí být použito ani poškozeno.

2. Zboží musí být v původním, nepoškozeném obalu.

3. Zboží musí být kompletní.

4. Zboží musí být vráceno společně s originálním dokladem o koupi. Vrácení zboží, musí být realizováno spolu s písemnou žádostí, která musí obsahovat kontaktní údaje (FORMULÁŘ PRO ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY).

5. V případě dodržení výše uvedených podmínek se prodávající zavazuje vrátit kupujícímu kupní cenu zboží poníženou o náklady prodávajícího, spojené s objednáním, přepravou a distribucí zboží. 

6. Prodávající se zavazuje odstranit závadu zboží, které je předmětem oprávněné a správně uplatněné reklamace.

VI. Ochrana osobních údajů

1.  Osobní data kupujícího jsou důvěrná a jsou zpracovávána prodávajícím pouze za účelem vyřízení objednávky kupujícího a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu.

2.  Některé údaje poskytnuté kupujícím při využívání internetového obchodu mohou mít povahu osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOOÚ“). Kupující souhlasí s tím, aby prodávající shromažďoval osobní údaje kupujícího uvedené při objednávce, zpracovával je a uchovával, a to jako správce ve smyslu ZOOÚ. Prodávající se plně řídí ZOOÚ a činí vše pro to, aby osobní údaje poskytnuté kupujícím chránil.

3.  Kupující uděluje souhlas se shromažďováním, uchováváním a zpracováváním poskytnutých osobních údajů na dobu neurčitou. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně. Kupující si je vědom, že souhlas se zpracováním osobních údajů může kdykoliv odvolat písemným oznámením doručeným prodávajícímu. Po dobu, na kterou je souhlas udělen, má kupující právo na informace o zpracování jím poskytnutých osobních údajů, zejména právo žádat prodávajícího o vysvětlení, odstranění závadného stavu včetně blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidace osobních údajů a právo obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů. Kupující je oprávněn požadovat informaci jaké osobní údaje o něm prodávající zpracovává, a to v rozsahu stanoveném ZOOÚ. Informace bude poskytnuta bez zbytečného odkladu za přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí takové informace.

4.  Prodávající si vyhrazuje právo použít kontaktní údaje kupujícího k zasílání informací důležitých pro plnohodnotné využití jím poskytovaných produktů a služeb, a to v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů, s čímž kupující souhlasí. Každý kupující má právo zasílání těchto informací ze strany prodávajícího kdykoliv zakázat, a to odpovědí na kteroukoliv ze zaslaných zpráv.

VII. Závěrečná ustanovení

Odesláním objednávky stvrzuje kupující prodávajícímu, že akceptuje výši ceny za objednané zboží včetně poštovného a veškeré obchodní podmínky a ustanovení ve znění platném v moment učinění a odeslání objednávky. Odeslanou objednávkou je kupující vázán.

 

Platnost od 1. 12. 2016 až do odvolání.